CONTRACT VRIJWILLIGERS

 1. Gegevens organisatie
 • Naam organisatie : vzw Limburgse Truckers
 • Juridisch statuut: Vereniging zonder winstoogmerk
 • Ondernemingnr : 0707.869.574
 • Btw: BE0707869574
 • Rek: BE75001849213151 GEBABEBB
 • Maatschappelijke zetel: Sint-Jobstraat 46/14 te 3550 HEUSDEN-ZOLDER
 • Telefoonnummer en emailadres: +32 496 44 57 93 email: info@limtruck.be
 • Website: www.limtruck.be
 • Omschrijving sociale doelstelling: Steunen van goede doelen door het organiseren van evenementen.
 1. Gegevens vrijwilliger:
 • Naam vrijwilliger :
 • Adres :
 • Telefoonnummer :
 • Persoon en telefoonnummer te contacteren bij ongeval:
 • Omschrijving van het vrijwilligerswerk met eventuele vermelding van plaats en tijdstippen waarop het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd:
  Allerlei taken voor de Warmste Truckrun
 1. Verzekeringen
  3.1. De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke
  aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele
  aansprakelijkheid.
 • Naam verzekeringsmaatschappij: per evenement ter inzage
  3.2. De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten:
 • Omschrijving gedekt risico: lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij
  ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de
  activiteiten en voor ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit.
 • Naam verzekeringsmaatschappij: Vrijwillersverzekering van de Vlaamse Overheid.
 • Polisnummer: ter inzage
 1. Onkostenvergoedingen: aankruisen wat van toepassing is
  o De organisatie betaalt geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger.
  o De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten
  bedrage van …………… euro.
  o De organisatie betaalt een onkostenvergoeding op basis van effectief gemaakte
  onkosten waarvan het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt
  overhandigd. Onkosten die terugbetaald worden, zijn
  o a-De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger ten
  bedrage van ………………………euro.
  o b-De organisatie betaalt tevens een onkostenvergoeding op basis van effectief
  gemaakte kosten. Het betreft een vergoeding voor reële vervoerskosten waarvan
  het bewijs door de vrijwilliger aan de organisatie wordt overhandigd. Er is een
  terugbetaling ten belope van ……………… kilometer. (Maximum 500 kilometer).
  o c-Andere wijze van terugbetaling onkosten : ………….
 2. Geheimhoudingsplicht
  De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de
  geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.
  Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen
  en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die
  hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in
  recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval
  dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf
  van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te
  zetten naar euro).
 3. Aansprakelijkheid
  De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de
  organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware
  fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.
  Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie:
  …………………………………………
  Handtekening van de vrijwilliger:
  Voor ontvangst : …………………….
  Datum ondertekening: